header-img

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego nogat.malbork.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-04-12.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-04-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kamila Czerwińska, adres poczty elektronicznej sekretariat@nogat.malbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48552722166. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Zarząd Przedsiębiorstwa "Nogat" Sp. z o.o.
  • Adres: Kałdowo Wieś
  • E-mail: sekretariat@nogat.malbork.pl
  • Telefon: +48552722166

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

<p>Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajduje się z przodu budynku, otwierane na zewnątrz, wejście wprost z chodnika, brak schodów. Korytarz na parterze jest wydzielony drewnianymi drzwiami bez samozamykacza oraz bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejście boczne znajduje się z boku budynku od strony parkingu zewnętrznego, prowadzą do niego schody bez podjazdu i bez windy dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu planowane jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wind, ani toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Brak systemu przyzywowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym. Brak pokoju dla matki z dzieckiem. Brak pętli indukcyjnych. <br> Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym. </p>

Udogodnienia

<ul> <li>Łatwy dostęp do budynku od strony wejścia głównego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.</li> <li>Korytarze są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób.</li> </ul>

Inne informacje i oświadczenia

<p>Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o prowadzi obecnie audyty dostępności swoich zasobów internetowych oraz deklaruje chęć zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością.</p>