header-img

Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. zgodnie z PKD prowadzi następującą działalność:


- PKD 36.0: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- PKD 37.0: Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków
- PKD 38.2: Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
- PKD 38.3: Odzysk surowców
- PKD 42.2: Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- PKD 43.2: Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
- PKD 70.2: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- PKD 70.2: Doradztwo związane z zarządzaniem
- PKD 71.2: Badania i analizy techniczne
- PKD 77.3: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych


Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na lewym brzegu rzeki Nogat.

W skład aglomeracji Malbork wchodzą: Miasto Malbork, Gmina Wiejska Malbork, Gmina Nowy Staw, Gmina Lichnowy zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka Nr XXVII/239/2020 z dnia 29.12.2020r. o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) równej 90 324.