header-img

Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych powinny spełniać wymagania Załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 1757).

W przypadku gdy ścieki zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dostawca ścieków przemysłowych musi uzyskać zgodę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. jako właściciela urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z art. 122 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne oraz Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi oraz posiadać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy wydane przez Wody Polskie. Ścieki te powinny spełniać wymagania określone w Załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 1757).

Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przedstawia poniższa tabela.

Lp. Wskaźniki zanieczyszczeń Wartość dopuszczalna Jednostka
1. Temperatura 35 oC
2. Odczyn pH 6,5 - 9,5 -
3. Zawiesiny ogólne 300 mg/dm3
4. BZT5 500 mgO2/dm3
5. ChZT 1000 mgO2/dm3
6. Azot amonowy 200 mgN/dm3
7. Azot ogólny 250 mgN/dm3
8. Fosfor ogólny 30 mgP/dm3
9. Węglowodory ropopochodne 15 mg/dm3
10. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 mg/dm3
11. OWO 500 mg/dm3

Do pobrania