header-img

Lata 2018-2019

Prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w ramach umowy o dofinansowanie projektu: „Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi”.


W dniu 13.06.2018 roku została podpisana pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociagów i Kanalizacji w Malborku Spółka z o.o a Przedsiębiorstwem „Nogat” Spółka z o.o. umowa współpracy w związku z projektem p.n. „Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II, „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu na terenie oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi zostały zmodernizowane bioreaktory 9A i 9B oraz wykonano stację mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego. Prace budowlano-montażowe prowadzone były w okresie od sierpnia 2018 roku do listopada 2019 roku.

Ogółem nakłady netto 10 494 440,40 zł
w tym

Kwota dofinansowania z UE POIiŚ 6 485 888,42 zł

Stopień dofinansowania UE POIiŚ (%) 61,80 %

Środki własne 4 008 551,98 zł

Zakres rzeczowy wykonanych prac:


  1. Stacja mechanicznego zagęszczania osadu OB 5A
  2. Modernizacja bioreaktora OB 9A i 9B


Stacja mechanicznego zagęszczania osadu OB 5A

Zamontowane nowe urządzenia mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego wraz ze stacją polimerów i zestawem hydroforowym, w miejsce dotychczasowego grawitacyjnego systemu zagęszczania osadu, umożliwiły odprowadzanie z bioreaktorów optymalnej ilości dobowej osadu.

Modernizacja bioreaktora OB 9A i 9B
W wyniku modernizacji bioreaktorów wszystkie trzy ciągi technologiczne reaktorów biologicznych pracują z tym samym obciążeniem hydraulicznym. We wszystkich ciągach zamontowane zostały te same urządzenia do ciągłej analizy składu ścieków oraz osadów, a także do monitorowania parametrów technologicznych, przez co zoptymalizowany został proces technologiczny oczyszczania ścieków na tym obiekcie.

EFEKT ZREALIZOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Inwestycja ta przyczyniła się do:

  • optymalizowania łącznych kosztów gospodarki osadowej,
  • automatyzacji systemu prowadzenia gospodarki osadowej,
  • ujednolicenia procesu oczyszczania na bioreaktorach,
  • obniżenia kosztów energetycznych napowietrzania ścieków,
  • poprawy sterowania procesem recyrkulacji wewnętrznej w bioreaktorach.

STACJA MECHANICZNEGO ZAGĘSZCZANIA OSADU:
Stan wyjściowy 2018 rok

Budowa

Po zakończeniu inwestycji 2019 rok

BIOREAKTOR OB 9A i 9B
Stan wyjściowy 2018 rok

Budowa


Po zakończeniu inwestycji 2019 rok

Rozpoczęcie inwestycji: 2018r.

Zakończenie inwestycji: 2019r.